QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin


Currently sorted By last update descending Sort chronologically: By last update change to ascending | By creation date

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

Question:

What is Health and Safety vetting?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:17 AM)
Answer:

CAVCA have an obligation to ensure the health, safety and welfare of each and every apprentice.  Prior to signing an Apprentices onto the programme, an appropriately trained person will carry out a vetting process, directed by the Welsh Government Health and Safety Code of Practice, to ensure employers are complying with legislation and that they have appropriate Employers and Public Liability Insurance.  An annual monitor will take place for as long as an apprentice is employed by your company.

CAVCA Health and Safety officer has an obligation to report to the Welsh Government and investigate all relevant apprentice accidents, disease and dangerous occurrences within stipulated time-scales on documentation as details within the Code of Practice. 

Mae’n ddyletswydd ar CAVCA i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pob prentis. Cyn arwyddo Prentis ar y rhaglen, bydd person a fydd wedi’i hyfforddi’n briodol yn ymgymryd â phroses archwilio o dan gyfarwyddyd Cod Ymarfer Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru, i sicrhau bod cyflogwyr yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a bod Yswiriant Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus priodol ganddynt. Bydd monitor blynyddol yn digwydd gydol yr amser y bydd eich cwmni yn cyflogi Prentis.

Mae’n ddyletswydd ar swyddog Iechyd a Diogelwch CAVCA i adrodd wrth Lywodraeth Cymru ac ymchwilio i bob damwain perthnasol i brentisiaid ynghyd ag unrhyw afiechydon neu ddigwyddiadau peryglus o fewn cyfnod penodol yn unol â’r Cod Ymarfer.


Question:

What is Young Recruit Funding (YRP)

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:14 AM)
Answer:

The Young Recruits Programme provides a financial incentive to employers to create additional opportunities for young people to access quality apprenticeship places.  It offers a contribution towards the wage costs of apprentices.

Mae’r Rhaglen Recriwtiaid Newydd yn rhoi cymhelliad i gyflogwyr greu cyfleoedd ychwanegol lle y gall pobl ifanc gael mynediad i leoedd prentisiaeth o safon. Mae’n cynnig cyfraniad tuag at gostau cyflogi prentisiaid.


Question:

Rather speak to a person?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:12 AM)
Answer:

Telephone: 01446 748212
Email: wbl@cavc.ac.uk

Ffon: 01446 748212
Ebost: wbl@cavc.ac.uk


Question:

I have been working in the industry for years, do I have to start at the lower level of Apprenticeship?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:07 AM)
Answer:

This depends on the requirement of the Apprenticeship Framework, some frameworks require apprentices to have completed level 3 qualifications prior to progression to level 3, others will take into account your industry knowledge and you could start at level 3.

Bydd hyn yn dibynnu ar ofynion Fframwaith y Prentisiaethau; bydd rhai fframweithiau’n mynnu bod prentisiaid wedi cwblhau cymwysterau lefel 3 cyn symud ymlaen i lefel 3; bydd eraill yn cymryd eich gwybodaeth o’r diwydiant i ystyriaeth a gallech ddechrau ar lefel 3.


Question:

Where can I look at PAGS guidance?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:04 AM)
Answer:

Question:

Where can I find current Estyn Inspection reports?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:03 AM)
Answer:

Question:

Who are Apprenticeships for?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:01 AM)
Answer:

Apprenticeships are available to all ages, so you can take on a new starter or train existing employees. Funding is available towards the cost of training and assessment.  Some Occupational Sectors have age restrictions.

Mae prentisiaethau ar gael ar gyfer pob oedran, felly gallwch gyflogi person newydd neu hyfforddi cyflogeion sydd gennych eisoes. Mae arian ar gael i helpu â chostau hyfforddi ac asesu. Mae cyfyngiadau oedran gan rai Sectorau Galwedigaethol.


Question:

When will I receive my first lot of funding?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:59 AM)
Answer:

You must submit evidence as per the guidance notes in the Application pack.

Bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth yn unol â’r canllawiau yn y Pecyn Ymgeisio. 


Question:

What is the WLAD

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:56 AM)
Answer:

This is the Welsh Learning Aim Database.  Until qualifications are approved and listed on this database it will not be funded by the Welsh Government.

Dyma Gronfa Ddata Nodau Dysgu Cymru. Nes i gymwysterau gael eu cymeradwyo a’u rhestru ar y gronfa ddata hon, ni chaiff ei gyllido gan Lywodraeth Cymru. 


Question:

What is the financial support?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:54 AM)
Answer:

We can pay a contribution of up to £2,600:

If the apprentice is employed for a minimum of 25 hours a week (apprentices must also be paid for time at college) and commence their apprenticeship programme on or after 1 January 2014 then the subsidy will be £50 per week for 52 weeks.

This will be paid to you (the employer) for employing an eligible person under this programme (if approved and if evidence is provided).

Please note that the wage subsidy element of this support is not applicable to apprenticeships within the Public Sector.

Whilst Cardiff and Vale College Apprenticeships will provide the wage subsidy under YRP, it is the responsibility of you, the employer, to ensure that you comply with HM Revenue and Customs Minimum Wage Regulations.

Gallwn dalu cyfraniad hyd at £2,600:
Os yw’r prentis yn cael ei gyflogi am o leiaf 25 awr yr wythnos (rhaid talu prentisiaid hefyd am eu hamser yn y coleg) ac yn dechrau ei raglen brentisiaeth ar neu wedi Ionawr 1af 2014, yna bydd y cymhorthdal yn £50 yr wythnos am 52 wythnos.

Caiff hwn ei dalu i chi (y cyflogwr) am gyflogi person cymwys o dan y rhaglen hon (os caiff ei gymeradwyo ac os caiff tystiolaeth ei rhoi).

Nodwch nad yw’r elfen cymhorthdal cyflog yn berthnasol i brentisiaid yn y Sector Cyhoeddus.Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL