QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin


Currently sorted By creation date ascending Sort chronologically: By last update | By creation date change to descending

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

Question:

What are Apprenticeships?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:52 PM)
Answer:

Apprenticeships are work-based training programmes designed around the needs of employers.  These lead to national recognised qualifications. They are an excellent way to develop skills within the workforce.  All Apprenticeships include the following elements:

Rhaglenni hyfforddi yn y gweithle yw prentisiaethau sydd wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion cyflogwyr. Bydd y rhain yn arwain at gymwysterau cenedlaethol cydnabyddedig. Maen nhw’n ffordd ragorol ar gyfer datblygu sgiliau’r gweithlu. Bydd pob Prentisiaeth yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • An appropriate competency qualification;Cymhwyster priodol o allu’r Prentis;
 • An appropriate Knowledge qualification; (These may be combined to form one qualification)Cymhwyster Gwybodaeth priodol; (gellir cyfuno’r rhain i ffurfio un cymhwyster)
 • Essential Skills Wales qualifications, e.g. Communications, application of number and Information and Communication Technology (ICT);Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, e.e. Cyfathrebu, Defnyddio Rhif, a TGCh;
 • Other qualifications or requirements as specified by the particular occupation.Cymwysterau neu ofynion eraill yn dibynnu ar yr alwedigaeth benodol.

See also:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en

Gweler hefyd:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en


Question:

Who are Apprenticeships for?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:01 AM)
Answer:

Apprenticeships are available to all ages, so you can take on a new starter or train existing employees. Funding is available towards the cost of training and assessment.  Some Occupational Sectors have age restrictions.

Mae prentisiaethau ar gael ar gyfer pob oedran, felly gallwch gyflogi person newydd neu hyfforddi cyflogeion sydd gennych eisoes. Mae arian ar gael i helpu â chostau hyfforddi ac asesu. Mae cyfyngiadau oedran gan rai Sectorau Galwedigaethol.


Question:

What do I pay my Appentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:55 PM)
Answer:

The National Minimum Wage for apprentices is £2.68 per hour (from 1-10-13). Many employers prefer to pay more however, and research shows that the average salary is approx £180 per week.  Paying a ‘fair’ wage encourages Apprentices to remain in employment with you. The Welsh Government will fund their training.Further information on Minimum Wage Regulations can be obtained at:

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid yw £2.68 yr awr (o 1-10-13). Bydd yn well gan lawer o gyflogwyr dalu mwy, fodd bynnag, ac mae ymchwil yn dangos mai tua £180 yr wythnos yw’r cyflog ar gyfartaledd. Bydd talu cyflog ‘teg’ yn annog prentisiaid i aros yn eich swydd chi. Fe wnaiff Llywodraeth Cymru gyllido’r hyfforddiant. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar Reoliadau Isafswm Cyflog yma:

www.hmrc.gov.uk/nmw


Question:

Can I recruit a graduate as an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:50 PM)
Answer:

An apprenticeship is primarily for those who have not had the opportunity of going to university, however, graduates can apply for level 3 Apprenticeships, the degree must be in a difference route to the Apprenticeship.  The units of the degree will be checked against the qualification to ensure that it is ‘materially different’.

Bydd prentisiaeth ar gael yn bennaf ar gyfer y rheiny na chafodd y cyfle i fynd i brifysgol ond gall graddedigion wneud cais am Brentisiaeth Lefel 3 os bydd y Brentisiaeth yn dilyn llwybr gwahanol i’r radd. Caiff unedau’r radd eu gwirio yn erbyn y cymhwyster i sicrhau bod ‘gwahaniaeth sylweddol’.


Question:

As an Employer, what is my commitment to my Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:57 PM)
Answer:

You must agree to:

Bydd rhaid i chi gytuno i:

 • Actively promote the value of the apprenticeship within the organisation, and to ensure that other staff are fully aware of the needs of the apprentice;Hybu mewn ffordd bendant werth y brentisiaeth o fewn y sefydliad a sicrhau bod yr aelodau eraill o’r staff yn llwyr ymwybodol o anghenion y prentis;
 • Employ and pay the apprentice in accordance with National Minimum Wage requirements;Cyflogi a thalu’r prentis yn unol â gofynion yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol;
 • Ensure the apprentice has a contract of employment;Sicrhau bod contract cyflogaeth gan y prentis;
 • Undertake legal and contractual responsibilities for the Health and Safety of the apprentice;Ymgymryd â chyfrifoldebau cyfreithiol a chytundebol dros Iechyd a Diogelwch y Prentis;
 • Ensure conformity with equal opportunities legislation and good practice;Sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth cyfle cyfartal ac arfer dda;
 • Ensure that sufficient time and resources are made available for the apprentice to fulfil their learning and assessment needs;Sicrhau bod digon o amser ac adnoddau ar gael i’r prentis gael cyflawni ei anghenion dysgu ac asesu;
 • Actively contribute to the regular review of the apprentice’s progressCyfrannu’n weithredol i adolygu cynnydd y prentis yn rheolaidd

Question:

I have a vacancy and would like to recruit an Apprentice, what do I do next?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:21 PM)
Answer:

Careers Wales have a web site which advertises vacancies to apprentices using the Apprenticeship Matching Scheme.  You will need to contact the team at CAVCA offices to get your advert put onto the system.  This is the link to the Careers Wales site:
http://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx?mode=vacancy&type=ams

Mae gwefan gan Gyrfa Cymru sy’n hysbysebu lleoedd gwag i brentisiaid drwy ddefnyddio Cynllun Paru Prentisiaid. Bydd angen i chi gysylltu â’r tîm yn swyddfeydd CAVCA i gael ei hysbyseb wedi’i roi ar y system. Dyma’r ddolen i safle Gyrfa Cymru: 
http://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx?mode=vacancy&type=ams


Question:

What is Young Recruit Funding (YRP)

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:14 AM)
Answer:

The Young Recruits Programme provides a financial incentive to employers to create additional opportunities for young people to access quality apprenticeship places.  It offers a contribution towards the wage costs of apprentices.

Mae’r Rhaglen Recriwtiaid Newydd yn rhoi cymhelliad i gyflogwyr greu cyfleoedd ychwanegol lle y gall pobl ifanc gael mynediad i leoedd prentisiaeth o safon. Mae’n cynnig cyfraniad tuag at gostau cyflogi prentisiaid.


Question:

As an employer, am I eligible for YRP?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:36 PM)
Answer:

This support is available if you are a:

Mae’r cymorth hwn ar gael os ydych yn:

 • Large employer able to expand your high quality apprenticeship programmes to take on additional learners.Gyflogwr mawr a fydd yn gallu ehangu eich rhaglenni prentisiaethau o ansawdd uchel i dderbyn dysgwyr ychwanegol

Or

Neu'n

 • Small to medium sized employer working individually or in a partnership, able to offer new apprenticeship opportunitiesGyflogwr bach neu ganolig sy’n gweithio’n unigol neu mewn partneriaeth ac sy’n gallu cynnig cyfleoedd prentisiaethau newydd

Question:

Is my employee eligible?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:38 PM)
Answer:

Young recruits must be:

Rhaid i recriwtiaid ifanc fod:

 • Aged 16 to 24 years and living or working in Wales.  Learners who immediately progress from the Jobs Growth Wales programme (with the same employer), maybe 25 at the point of application, orRhwng 16 a 24 mlwydd oed ac yn byw neu’n gweithio yng Nghymru; yn ddysgwyr a fydd yn symud yn syth oddi ar raglen Twf Swyddi Cymru (gyda’r un cyflogwr); efallai’n 25 oed pryd y gwneir y cais, neu’n
 • Working towards a Foundation Apprenticeship (Level 2), a Apprenticeship (Level 3) qualification and a Higher Apprenticeship (Level 4 & 5), orGweithio tuag at gymhwyster Brentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3) a Phrentisiaeth Uwch (Lefel 4 a 5), neu’n
 • Receiving training delivered via a contracted Welsh Government Work Based Learning Provider.Derbyn hyfforddiant sy’n cael ei gyflawni gan Ddarparwr Dysgu yn y Gweithle dan gontract i Lywodraeth Cymru;
 • Not have been employed by the applicant for longer than 10 weeks at time of application.Heb gael ei gyflogi gan yr ymgeisydd am fwy na 10 wythnos ar adeg gwneud cais

Payment will only be made from the date the young recruit begins training with a Work Based Learning Provider, regardless of whether the learner was in employment prior to that date.

Ni wneir unrhyw daliad cyn y dyddiad y bydd y recriwt ifanc yn dechrau cael hyfforddiant gyda Darparwr Dysgu yn y Gweithle; ni fydd yn gwneud gwahaniaeth bod y dysgwr wedi’i gyflogi cyn y dyddiad hwnnw.


Question:

What is the financial support?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:54 AM)
Answer:

We can pay a contribution of up to £2,600:

If the apprentice is employed for a minimum of 25 hours a week (apprentices must also be paid for time at college) and commence their apprenticeship programme on or after 1 January 2014 then the subsidy will be £50 per week for 52 weeks.

This will be paid to you (the employer) for employing an eligible person under this programme (if approved and if evidence is provided).

Please note that the wage subsidy element of this support is not applicable to apprenticeships within the Public Sector.

Whilst Cardiff and Vale College Apprenticeships will provide the wage subsidy under YRP, it is the responsibility of you, the employer, to ensure that you comply with HM Revenue and Customs Minimum Wage Regulations.

Gallwn dalu cyfraniad hyd at £2,600:
Os yw’r prentis yn cael ei gyflogi am o leiaf 25 awr yr wythnos (rhaid talu prentisiaid hefyd am eu hamser yn y coleg) ac yn dechrau ei raglen brentisiaeth ar neu wedi Ionawr 1af 2014, yna bydd y cymhorthdal yn £50 yr wythnos am 52 wythnos.

Caiff hwn ei dalu i chi (y cyflogwr) am gyflogi person cymwys o dan y rhaglen hon (os caiff ei gymeradwyo ac os caiff tystiolaeth ei rhoi).

Nodwch nad yw’r elfen cymhorthdal cyflog yn berthnasol i brentisiaid yn y Sector Cyhoeddus.Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL