QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin


Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL

Question:

What is Flexible Learning?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 8:13 AM)
Answer:

Flexible learning is skills training at levels 2, 3, 4 and 5.  It offers the opportunity for employees to undertake single qualifications to which the Welsh Government will make a funding contribution of up to a maximum of 50% of its normal funding rates applicable at the time.  The option is available for those employees aged 19 and over.

There is a restriction to the number of Apprentices who can be on this programme Flexible learning. 

Dysgu hyblyg yw hyfforddiant sgiliau ar lefelau 2, 3, 4 a 5. Mae’n rhoi’r cyfle i gyflogeion gymryd cymwysterau sengl ac y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cyfraniad ariannol iddynt hyd at 50% ar y mwyaf o’i chyfraddau cyllido arferol ar y pryd. Mae’r opsiwn ar gael ar gyfer y cyflogeion hynny sy’n 19 oed neu’n hŷn.

Mae cyfyngiad ar nifer y Prentisiais sy’n gallu bod ar y rhaglen Dysgu Hyblyg hon.


Question:

What is Health and Safety veting?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 8:24 AM)
Answer:

CAVCA have an obligation to ensure the health, safety and welfare of each and every apprentice.  Prior to signing an Apprentices onto the programme, an appropriately trained person will carry out a vetting process, directed by the Welsh Government Health and Safety Code of Practice, to ensure employers are complying with legislation and that they have appropriate Employers and Public Liability Insurance.  An annual monitor will take place for as long as an apprentice is employed by your company.

CAVCA Health and Safety officer has an obligation to report to the Welsh Government and investigate all relevant apprentice accidents, disease and dangerous occurrences within stipulated time-scales on documentation as details within the Code of Practice. 

Mae’n ddyletswydd ar CAVCA i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pob prentis. Cyn arwyddo Prentis ar y rhaglen, bydd person a fydd wedi’i hyfforddi’n briodol yn ymgymryd â phroses archwilio o dan gyfarwyddyd Cod Ymarfer Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru, i sicrhau bod cyflogwyr yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a bod Yswiriant Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus priodol ganddynt. Bydd monitor blynyddol yn digwydd gydol yr amser y bydd eich cwmni yn cyflogi Prentis.

Mae’n ddyletswydd ar swyddog Iechyd a Diogelwch CAVCA i adrodd wrth Lywodraeth Cymru ac ymchwilio i bob damwain perthnasol i brentisiaid ynghyd ag unrhyw afiechydon neu ddigwyddiadau peryglus o fewn cyfnod penodol yn unol â’r Cod Ymarfer.


Question:

What is the deadline for submitting paperwork to the CAVCA office for inclusion on the next submission?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:50 AM)
Answer:

Providing the paperwork is accurate, the Friday prior to upload date will guarantee that starts are included in the next upload.

Cyhyd ag y bydd y gwaith papur yn gywir, bydd y dydd Gwener cyn dyddiad y llwytho i fyny yn gwarantu y caiff ei gynnwys yn y llwyth nesaf.

MONTH

MIS

LLWR Freeze dates for upload (12 noon)

Dyddiadau cau ar gyfer llwytho Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (12 .00)

Updated to WLAD

Wedi’i lwytho i Gronfa Ddata Nodau Dysgu Cymru

August

Awst

22/08/2013

 

September

Medi

19/09/2013

 

October

Hydref

24/10/2013

 

November

Tachwedd

21/11/2013

YES

DO

December

Rhagfyr

19/12/2013

 

January

Ionawr

23/01/2014

YES

DO

February

Chwefror

20/02/2014

 

March

Mawrth

20/03/2014

YES

DO

April

Ebrill

24/04/2014

 

May

Mayi

22/05/2014

 

June

Mehefin

19/06/2014

YES

DO

July

Gorffennaf

24/07/2014

 

August

Awst

21/08/2014

 

Question:

What is the financial support?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:54 AM)
Answer:

We can pay a contribution of up to £2,600:

If the apprentice is employed for a minimum of 25 hours a week (apprentices must also be paid for time at college) and commence their apprenticeship programme on or after 1 January 2014 then the subsidy will be £50 per week for 52 weeks.

This will be paid to you (the employer) for employing an eligible person under this programme (if approved and if evidence is provided).

Please note that the wage subsidy element of this support is not applicable to apprenticeships within the Public Sector.

Whilst Cardiff and Vale College Apprenticeships will provide the wage subsidy under YRP, it is the responsibility of you, the employer, to ensure that you comply with HM Revenue and Customs Minimum Wage Regulations.

Gallwn dalu cyfraniad hyd at £2,600:
Os yw’r prentis yn cael ei gyflogi am o leiaf 25 awr yr wythnos (rhaid talu prentisiaid hefyd am eu hamser yn y coleg) ac yn dechrau ei raglen brentisiaeth ar neu wedi Ionawr 1af 2014, yna bydd y cymhorthdal yn £50 yr wythnos am 52 wythnos.

Caiff hwn ei dalu i chi (y cyflogwr) am gyflogi person cymwys o dan y rhaglen hon (os caiff ei gymeradwyo ac os caiff tystiolaeth ei rhoi).

Nodwch nad yw’r elfen cymhorthdal cyflog yn berthnasol i brentisiaid yn y Sector Cyhoeddus.


Question:

What is the WLAD

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:56 AM)
Answer:

This is the Welsh Learning Aim Database.  Until qualifications are approved and listed on this database it will not be funded by the Welsh Government.

Dyma Gronfa Ddata Nodau Dysgu Cymru. Nes i gymwysterau gael eu cymeradwyo a’u rhestru ar y gronfa ddata hon, ni chaiff ei gyllido gan Lywodraeth Cymru. 


Question:

When will I receive my first lot of funding?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:59 AM)
Answer:

You must submit evidence as per the guidance notes in the Application pack.

Bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth yn unol â’r canllawiau yn y Pecyn Ymgeisio. 


Question:

Who are Apprenticeships for?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:01 AM)
Answer:

Apprenticeships are available to all ages, so you can take on a new starter or train existing employees. Funding is available towards the cost of training and assessment.  Some Occupational Sectors have age restrictions.

Mae prentisiaethau ar gael ar gyfer pob oedran, felly gallwch gyflogi person newydd neu hyfforddi cyflogeion sydd gennych eisoes. Mae arian ar gael i helpu â chostau hyfforddi ac asesu. Mae cyfyngiadau oedran gan rai Sectorau Galwedigaethol.


Question:

Where can I find current Estyn Inspection reports?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:03 AM)
Answer:

Question:

Where can I look at PAGS guidance?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:04 AM)
Answer:

Question:

I have been working in the industry for years, do I have to start at the lower level of Apprenticeship?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:07 AM)
Answer:

This depends on the requirement of the Apprenticeship Framework, some frameworks require apprentices to have completed level 3 qualifications prior to progression to level 3, others will take into account your industry knowledge and you could start at level 3.

Bydd hyn yn dibynnu ar ofynion Fframwaith y Prentisiaethau; bydd rhai fframweithiau’n mynnu bod prentisiaid wedi cwblhau cymwysterau lefel 3 cyn symud ymlaen i lefel 3; bydd eraill yn cymryd eich gwybodaeth o’r diwydiant i ystyriaeth a gallech ddechrau ar lefel 3.Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL