QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin


Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL

Question:

I am a small business, is there additional support for me?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:11 PM)
Answer:

The Small and Micro Business Support Programme (SMBSP) offers a one-off payment of £500 to support the business in recruiting eligible apprentices.

What companies/employers are eligible?
This support is available if you:

Mae’r Rhaglen Cymorth i Fusnesau Bach a Micro yn cynnig un taliad o £500 i gefnogi’r busnes i recriwtio prentisiaid cymwys.

Pa gwmnïau/cyflogwyr sy’n gymwys?
Mae’r cymorth yma ar gael i chi os ydych:

 • Employ 49 or fewer employees;Yn cyflogi 49 neu lai o gyflogeion;
 • Have not recruited an apprentice or a Jobs Growth Wales participant during the last 2 years;Heb recriwtio prentis neu rywun o dan Twf Swyddi Cymru yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf;
 • Your recruit is aged between 16 and 24 at time of recruitment;Mae eich recriwt yn 16–24 oed ar adeg y recriwtio;
 • Your recruit must be enrolled upon a Foundation Apprenticeship (Level 2), Apprenticeship (Level 3) or Higher Apprenticeship (Level 4) framework;Rhaid bod eich recriwt wedi ymrestru ar fframwaith Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3) neu Brentisiaeth Uwch (Lefel 4);
 • Your recruit must have a contract of employment for at least 25 hours per week;Rhaid bod contract cyflogaeth gan eich recriwt am 25 awr yr wythnos o leiaf;

The payment will be made once the apprentice has completed the first 10 weeks of their learning programme.
The payment is a donation towards costs incurred and is, therefore, not subject to Value Added Tax (VAT).

Caiff y taliad ei wneud wedi i’r prentisiaid gwblhau 10 wythnos gyntaf eu rhaglen dysgu.
Mae’r taliad yn rhodd tuag at unrhyw gostau a ysgwyddir ac nid yw felly yn dod o dan amodau’r Dreth ar Werth (TAW). .


Question:

I have a vacancy and would like to recruit an Apprentice, what do I do next?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:21 PM)
Answer:

Careers Wales have a web site which advertises vacancies to apprentices using the Apprenticeship Matching Scheme.  You will need to contact the team at CAVCA offices to get your advert put onto the system.  This is the link to the Careers Wales site:
http://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx?mode=vacancy&type=ams

Mae gwefan gan Gyrfa Cymru sy’n hysbysebu lleoedd gwag i brentisiaid drwy ddefnyddio Cynllun Paru Prentisiaid. Bydd angen i chi gysylltu â’r tîm yn swyddfeydd CAVCA i gael ei hysbyseb wedi’i roi ar y system. Dyma’r ddolen i safle Gyrfa Cymru: 
http://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx?mode=vacancy&type=ams


Question:

I want to be an Apprentice – I am not employed

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:28 PM)
Answer:

All Apprentices must be employed doing the job that will give the opportunity to gather evidence towards their Framework qualifications.Vacancies for Apprenticeship are advertised on the Careers Wales website :
http://www.careerswales.com/employers/server.php?show=nav.9504

You can apply online and you will be shortlisted and may be invited for an interview with a prospective employer.

Bydd rhaid bod pob Prentis yn cael eu cyflogi wrth wneud y swydd a fydd yn rhoi’r cyfle i gasglu tystiolaeth tuag at eu cymwysterau Fframwaith. Caiff lleoedd gwag ar gyfer Prentisiaethau eu hysbysebu ar wefan Gyrfa Cymru: :
http://www.careerswales.com/employers/server.php?show=nav.9504

Gallwch wneud cais ar-lein a chewch eich rhoi ar restr fer ac efallai cewch eich gwahodd i gael cyfweliad gyda darpar gyflogwr.


Question:

If I want YRP funding to support my new member of staff, is there a time limit for applying?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:31 PM)
Answer:

There is a 10-week rule between the time of recruiting the apprentice and the time they are signed onto an Apprenticeship programme.  No YRP funding is paid during this period – signing your employee as an apprentice triggers the start of the payments.

Mae rheol 10-wythnos rhwng amser recriwtio’r Prentisiaid a’r amser y cânt eu harwyddo ar raglen Prentisiaethau. Ni chaiff unrhyw gyllid ei dalu yn ystod y cyfnod hwn; bydd arwyddo eich cyflogai yn brentis yn rhoi cychwyn i’r taliadau.


Question:

Is my employee eligible?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:38 PM)
Answer:

Young recruits must be:

Rhaid i recriwtiaid ifanc fod:

 • Aged 16 to 24 years and living or working in Wales.  Learners who immediately progress from the Jobs Growth Wales programme (with the same employer), maybe 25 at the point of application, orRhwng 16 a 24 mlwydd oed ac yn byw neu’n gweithio yng Nghymru; yn ddysgwyr a fydd yn symud yn syth oddi ar raglen Twf Swyddi Cymru (gyda’r un cyflogwr); efallai’n 25 oed pryd y gwneir y cais, neu’n
 • Working towards a Foundation Apprenticeship (Level 2), a Apprenticeship (Level 3) qualification and a Higher Apprenticeship (Level 4 & 5), orGweithio tuag at gymhwyster Brentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3) a Phrentisiaeth Uwch (Lefel 4 a 5), neu’n
 • Receiving training delivered via a contracted Welsh Government Work Based Learning Provider.Derbyn hyfforddiant sy’n cael ei gyflawni gan Ddarparwr Dysgu yn y Gweithle dan gontract i Lywodraeth Cymru;
 • Not have been employed by the applicant for longer than 10 weeks at time of application.Heb gael ei gyflogi gan yr ymgeisydd am fwy na 10 wythnos ar adeg gwneud cais

Payment will only be made from the date the young recruit begins training with a Work Based Learning Provider, regardless of whether the learner was in employment prior to that date.

Ni wneir unrhyw daliad cyn y dyddiad y bydd y recriwt ifanc yn dechrau cael hyfforddiant gyda Darparwr Dysgu yn y Gweithle; ni fydd yn gwneud gwahaniaeth bod y dysgwr wedi’i gyflogi cyn y dyddiad hwnnw.


Question:

Is there an age restriction to becoming an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:44 PM)
Answer:

The majority of Apprenticeships can be undertaken at any age providing you have legally left school, however, there are some sectors where apprentices must be under the age of 25, these are:
- Agriculture (not including Sustainable Resource Management)
- Business Administration (not including Insurance or Accounting)
- Hair and Beauty
- Health, Care and Public Services (not including Child Care)
- Retailing & Customer Service

Gellir ymgymryd â’r rhan fwyaf o Brentisiaethau ar unrhyw oedran, dim ond i chi fod wedi gadael yr ysgol yn gyfreithlon. Fodd bynnag, mae rhai sectorau lle bydd rhaid i brentisiaid fod o dan 25 oed, sef:
- Amaethyddiaeth (heb gynnwys Rheoli Adnoddau Cynaliadwy)
- Gweinyddu Busnes (heb gynnwys Yswiriant neu Gyfrifeg)
- Trin Gwallt a Harddwch
- Iechyd, Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus (heb gynnwys Gofal Plant)
- Manwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid


Question:

My boss wants me to be an Apprentice, what does that mean?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:46 PM)
Answer:

With support from your employer, you are being given the opportunity to undertake an Apprenticeship Framework comprising of a number of qualifications.  These qualifications are at different levels and you will be assessed to see which level is most suited to you.

A chymorth oddi wrth eich cyflogwr, cewch y cyfle i ymgymryd a Fframwaith Prentisiaeth sy’n cynnwys nifer o gymwysterau. Mae’r cymwysterau hyn ar lefelau gwahanol a chewch eich asesu i weld pa lefel sydd orau i chi. 


Question:

What are Apprenticeships?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:52 PM)
Answer:

Apprenticeships are work-based training programmes designed around the needs of employers.  These lead to national recognised qualifications. They are an excellent way to develop skills within the workforce.  All Apprenticeships include the following elements:

Rhaglenni hyfforddi yn y gweithle yw prentisiaethau sydd wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion cyflogwyr. Bydd y rhain yn arwain at gymwysterau cenedlaethol cydnabyddedig. Maen nhw’n ffordd ragorol ar gyfer datblygu sgiliau’r gweithlu. Bydd pob Prentisiaeth yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • An appropriate competency qualification;Cymhwyster priodol o allu’r Prentis;
 • An appropriate Knowledge qualification; (These may be combined to form one qualification)Cymhwyster Gwybodaeth priodol; (gellir cyfuno’r rhain i ffurfio un cymhwyster)
 • Essential Skills Wales qualifications, e.g. Communications, application of number and Information and Communication Technology (ICT);Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, e.e. Cyfathrebu, Defnyddio Rhif, a TGCh;
 • Other qualifications or requirements as specified by the particular occupation.Cymwysterau neu ofynion eraill yn dibynnu ar yr alwedigaeth benodol.

See also:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en

Gweler hefyd:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en


Question:

What do I pay my Appentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:55 PM)
Answer:

The National Minimum Wage for apprentices is £2.68 per hour (from 1-10-13). Many employers prefer to pay more however, and research shows that the average salary is approx £180 per week.  Paying a ‘fair’ wage encourages Apprentices to remain in employment with you. The Welsh Government will fund their training.Further information on Minimum Wage Regulations can be obtained at:

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid yw £2.68 yr awr (o 1-10-13). Bydd yn well gan lawer o gyflogwyr dalu mwy, fodd bynnag, ac mae ymchwil yn dangos mai tua £180 yr wythnos yw’r cyflog ar gyfartaledd. Bydd talu cyflog ‘teg’ yn annog prentisiaid i aros yn eich swydd chi. Fe wnaiff Llywodraeth Cymru gyllido’r hyfforddiant. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar Reoliadau Isafswm Cyflog yma:

www.hmrc.gov.uk/nmw


Question:

What does being an Apprentice mean?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 5:00 PM)
Answer:

Being an Apprentice offers you an exciting opportunity to improve or increase your qualifications, supported by your employer and a Training Co-ordinator who will visit you every 8 weeks at work.  The Training Co-ordinator will ensure that you are on the right training programme for you.  You will be required to:

Bydd bod yn Brentis yn rhoi cyfle cyffrous i chi wella neu ychwanegu at eich cymwysterau â chefnogaeth eich cyflogwr a Chydlynydd Hyfforddiant a fydd yn ymweld â chi bob 8 wythnos yn y gwaith. Bydd y Cydlynydd Hyfforddiant yn sicrhau eich bod ar y rhaglen hyfforddi iawn. Bydd yn ofynnol i chi:

 • apply yourself to your learning and assessment, by attending courses and other on or off the job learning events, being prepared for assessment, and actively participating in the planning and reviewing of the programmeYmroi i’ch gwaith dysgu ac asesu drwy fynd ar gyrsiau a digwyddiadau dysgu eraill wrth y gwaith ac oddi wrth y gwaith, paratoi ar gyfer asesiadau, a chyfranogi’n weithredol yng ngwaith cynllunio ac adolygu’r rhaglen.
 • Take responsibility for your own learning and development;Bod yn gyfrifol am eich dysgu a’ch datblygiad chi eich hunan;
 • Behave in a considerate and responsible manner, with due regard to your own and others’ equality of opportunity, and to the Health and Safety of others and yourself in your working and learning environment;Ymddwyn mewn ffordd ystyriol a chyfrifol gan roi’r sylw priodol i'ch cyfle cyfartal chi eich hunan a chyfle cyfartal pobl eraill, ac i Iechyd a Diogelwch pobl eraill a chi eich hunan yn eich amgylchedd gweithio a dysgu;
 • Work for the employer to the best of your  ability and in accordance with the employer’s policies and proceduresGweithio i’ch cyflogwr gan wneud eich gorau glas ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r cyflogwr


Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL