QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

Picture of Kate Ellaway

Kate Ellaway

Question:

Are there any other rules for YRP?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:32 PM)
Answer:

The job the Apprentice is doing must be:

Rhaid i’r swydd y mae’r Prentis yn ei wneud fod:

 • A minimum of 25 hours per week which will include time spent on off-the-job training;Yn 25 awr o leiaf yr wythnos a fydd yn cynnwys amser a dreulir ar hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith;
 • Not supported by other public or European funds;Heb ei gefnogi gan gyllid cyhoeddus arall neu gyllid Ewropeaidd;
 • Not receiving any other form of wage subsidy or support towards the cost of employing the apprentice, for example via the DWP Youth Contract Wage Incentive;Heb fod yn derbyn unrhyw fath arall o gymhorthdal neu gefnogaeth tuag at gost cyflogi’r prentis, er enghraifft drwy Gymhelliad Cyflog Contract Pobl Ifanc yr Adran Gwaith a Phensiynau;
 • Expected to last for the term of the Apprenticeship programme; andYn parhau am dymor rhaglen y Prentis; ac
 • Eligible for support under European State Aid rules (for information on State Aid rules, visit the Welsh European Funding Office’s website)Yn gymwys i dderbyn cymorth o dan reolau Cymorth Gwladwriaethol Ewropeaidd (i gael gwybodaeth ar reolau Cymorth Gwladwriaethol, ewch i wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru)
 • Further information on State Aid rules can be obtained at:Mae gwybodaeth bellach ar reolau Cymorth Gwladwriaethol ar gael yma:
 • www.berr.gov.uk/files/files42032.pdf

Question:

As an employer, am I eligible for YRP?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:36 PM)
Answer:

This support is available if you are a:

Mae’r cymorth hwn ar gael os ydych yn:

 • Large employer able to expand your high quality apprenticeship programmes to take on additional learners.Gyflogwr mawr a fydd yn gallu ehangu eich rhaglenni prentisiaethau o ansawdd uchel i dderbyn dysgwyr ychwanegol

Or

Neu'n

 • Small to medium sized employer working individually or in a partnership, able to offer new apprenticeship opportunitiesGyflogwr bach neu ganolig sy’n gweithio’n unigol neu mewn partneriaeth ac sy’n gallu cynnig cyfleoedd prentisiaethau newydd

Question:

As an Employer, what is my commitment to my Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:57 PM)
Answer:

You must agree to:

Bydd rhaid i chi gytuno i:

 • Actively promote the value of the apprenticeship within the organisation, and to ensure that other staff are fully aware of the needs of the apprentice;Hybu mewn ffordd bendant werth y brentisiaeth o fewn y sefydliad a sicrhau bod yr aelodau eraill o’r staff yn llwyr ymwybodol o anghenion y prentis;
 • Employ and pay the apprentice in accordance with National Minimum Wage requirements;Cyflogi a thalu’r prentis yn unol â gofynion yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol;
 • Ensure the apprentice has a contract of employment;Sicrhau bod contract cyflogaeth gan y prentis;
 • Undertake legal and contractual responsibilities for the Health and Safety of the apprentice;Ymgymryd â chyfrifoldebau cyfreithiol a chytundebol dros Iechyd a Diogelwch y Prentis;
 • Ensure conformity with equal opportunities legislation and good practice;Sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth cyfle cyfartal ac arfer dda;
 • Ensure that sufficient time and resources are made available for the apprentice to fulfil their learning and assessment needs;Sicrhau bod digon o amser ac adnoddau ar gael i’r prentis gael cyflawni ei anghenion dysgu ac asesu;
 • Actively contribute to the regular review of the apprentice’s progressCyfrannu’n weithredol i adolygu cynnydd y prentis yn rheolaidd

Question:

Can I recruit a graduate as an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:50 PM)
Answer:

An apprenticeship is primarily for those who have not had the opportunity of going to university, however, graduates can apply for level 3 Apprenticeships, the degree must be in a difference route to the Apprenticeship.  The units of the degree will be checked against the qualification to ensure that it is ‘materially different’.

Bydd prentisiaeth ar gael yn bennaf ar gyfer y rheiny na chafodd y cyfle i fynd i brifysgol ond gall graddedigion wneud cais am Brentisiaeth Lefel 3 os bydd y Brentisiaeth yn dilyn llwybr gwahanol i’r radd. Caiff unedau’r radd eu gwirio yn erbyn y cymhwyster i sicrhau bod ‘gwahaniaeth sylweddol’.


Question:

Can I recruit an Oversees National as an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:53 PM)
Answer:

There is an eligibility criteria for someone who is classed as an Oversees National – to ensure up to date information is provided, please enquire at wbl@cavc.ac.uk.

Mae meini prawf cymhwyster ar gyfer rhywun sy’n cael ei ystyried yn Wladolyn Tramor; i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhoi, gwnewch ymholiadau yma wbl@cavc.ac.uk


Question:

How do I apply for YRP funding?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:54 PM)
Answer:

Please contact 01446 748212 and request an Application Pack, or email wbl@cavc.ac.uk

Ffoniwch 01446 748212 a gofyn am Becyn Ymgeisio neu e-bostiwch wbl@cavc.ac.uk 


Question:

How long will the Apprenticeship take?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:58 PM)
Answer:

This depends on the type of Apprenticeship you choose, some take a year, some up to four years.

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o Brentisiaeth a ddewiswch, bydd rhai’n parhau am flwyddyn a rhai hyd at bedair blynedd.


Question:

How often will I see staff from the Training Provider?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:02 PM)
Answer:

You will be visited prior to the Apprentice is signed up to carry out a Health and Safety vet.  The apprenticeship programme will be fully explained to you and you will be given paperwork to read and sign.  This allows the Training Provider to draw down the appropriate funding to pay for the training of the Apprentice.

During the first few weeks after signing the Apprentice, you are likely to get regular visits from Training Provider staff just to make sure that everything is in order.

Someone will visit the Apprentice at least every 8 weeks to carry out a Review of Progress, you may also see an Assessor who will visit to assess the Apprentice undertaking various jobs during their working day.

All employers are encouraged to fully participate in a Review of Progress, this gives the opportunity to record everything the apprentice has undertaken during the previous 8-weeks and plan for the next 8 weeks.

Bydd rhywun yn ymweld â chi cyn rhoi lle i Brentis i gynnal archwiliad Iechyd a Diogelwch. Caiff rhaglen y prentisiaethau ei hesbonio’n llawn i chi a chewch ddogfennau i’w darllen a’u llofnodi. Bydd hyn yn galluogi’r Darparwr Hyfforddiant i sicrhau’r cyllid priodol i gael talu am hyfforddiant y Prentis.

Yn ystod yr wythnosau cyntaf wedi arwyddo’r Prentis, rydych yn debygol o gael ymweliadau rheolaidd oddi wrth staff y Darparwr Hyfforddiant i gael gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn.

Bydd rhywun yn ymweld â’r Prentis o leiaf bob 8 wythnos i wneud Adolygiad Cynnydd. Efallai y daw Aseswr hefyd a fydd yn ymweld i asesu’r Prentisiaid wrth iddynt wneud gwahanol fathau o waith yn ystod eu diwrnod gwaith.

Caiff pob cyflogwr ei annog i gymryd rhan lawn mewn Adolygiad Cynnydd a fydd yn rhoi cyfle i gofnodi popeth a wnaeth y prentis yn ystod yr 8 wythnos flaenorol a chynllunio ar gyfer yr 8 wythnos nesaf.


Question:

I am a small business, is there additional support for me?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:11 PM)
Answer:

The Small and Micro Business Support Programme (SMBSP) offers a one-off payment of £500 to support the business in recruiting eligible apprentices.

What companies/employers are eligible?
This support is available if you:

Mae’r Rhaglen Cymorth i Fusnesau Bach a Micro yn cynnig un taliad o £500 i gefnogi’r busnes i recriwtio prentisiaid cymwys.

Pa gwmnïau/cyflogwyr sy’n gymwys?
Mae’r cymorth yma ar gael i chi os ydych:

 • Employ 49 or fewer employees;Yn cyflogi 49 neu lai o gyflogeion;
 • Have not recruited an apprentice or a Jobs Growth Wales participant during the last 2 years;Heb recriwtio prentis neu rywun o dan Twf Swyddi Cymru yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf;
 • Your recruit is aged between 16 and 24 at time of recruitment;Mae eich recriwt yn 16–24 oed ar adeg y recriwtio;
 • Your recruit must be enrolled upon a Foundation Apprenticeship (Level 2), Apprenticeship (Level 3) or Higher Apprenticeship (Level 4) framework;Rhaid bod eich recriwt wedi ymrestru ar fframwaith Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3) neu Brentisiaeth Uwch (Lefel 4);
 • Your recruit must have a contract of employment for at least 25 hours per week;Rhaid bod contract cyflogaeth gan eich recriwt am 25 awr yr wythnos o leiaf;

The payment will be made once the apprentice has completed the first 10 weeks of their learning programme.
The payment is a donation towards costs incurred and is, therefore, not subject to Value Added Tax (VAT).

Caiff y taliad ei wneud wedi i’r prentisiaid gwblhau 10 wythnos gyntaf eu rhaglen dysgu.
Mae’r taliad yn rhodd tuag at unrhyw gostau a ysgwyddir ac nid yw felly yn dod o dan amodau’r Dreth ar Werth (TAW). .


Question:

I have a vacancy and would like to recruit an Apprentice, what do I do next?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:21 PM)
Answer:

Careers Wales have a web site which advertises vacancies to apprentices using the Apprenticeship Matching Scheme.  You will need to contact the team at CAVCA offices to get your advert put onto the system.  This is the link to the Careers Wales site:
http://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx?mode=vacancy&type=ams

Mae gwefan gan Gyrfa Cymru sy’n hysbysebu lleoedd gwag i brentisiaid drwy ddefnyddio Cynllun Paru Prentisiaid. Bydd angen i chi gysylltu â’r tîm yn swyddfeydd CAVCA i gael ei hysbyseb wedi’i roi ar y system. Dyma’r ddolen i safle Gyrfa Cymru: 
http://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx?mode=vacancy&type=amsPage:  1  2  3  4  (Next)
  ALL