QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL

W

Question:

What is the financial support?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:54 AM)
Answer:

We can pay a contribution of up to £2,600:

If the apprentice is employed for a minimum of 25 hours a week (apprentices must also be paid for time at college) and commence their apprenticeship programme on or after 1 January 2014 then the subsidy will be £50 per week for 52 weeks.

This will be paid to you (the employer) for employing an eligible person under this programme (if approved and if evidence is provided).

Please note that the wage subsidy element of this support is not applicable to apprenticeships within the Public Sector.

Whilst Cardiff and Vale College Apprenticeships will provide the wage subsidy under YRP, it is the responsibility of you, the employer, to ensure that you comply with HM Revenue and Customs Minimum Wage Regulations.

Gallwn dalu cyfraniad hyd at £2,600:
Os yw’r prentis yn cael ei gyflogi am o leiaf 25 awr yr wythnos (rhaid talu prentisiaid hefyd am eu hamser yn y coleg) ac yn dechrau ei raglen brentisiaeth ar neu wedi Ionawr 1af 2014, yna bydd y cymhorthdal yn £50 yr wythnos am 52 wythnos.

Caiff hwn ei dalu i chi (y cyflogwr) am gyflogi person cymwys o dan y rhaglen hon (os caiff ei gymeradwyo ac os caiff tystiolaeth ei rhoi).

Nodwch nad yw’r elfen cymhorthdal cyflog yn berthnasol i brentisiaid yn y Sector Cyhoeddus.


Question:

What is the WLAD

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:56 AM)
Answer:

This is the Welsh Learning Aim Database.  Until qualifications are approved and listed on this database it will not be funded by the Welsh Government.

Dyma Gronfa Ddata Nodau Dysgu Cymru. Nes i gymwysterau gael eu cymeradwyo a’u rhestru ar y gronfa ddata hon, ni chaiff ei gyllido gan Lywodraeth Cymru. 


Question:

What is Young Recruit Funding (YRP)

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:14 AM)
Answer:

The Young Recruits Programme provides a financial incentive to employers to create additional opportunities for young people to access quality apprenticeship places.  It offers a contribution towards the wage costs of apprentices.

Mae’r Rhaglen Recriwtiaid Newydd yn rhoi cymhelliad i gyflogwyr greu cyfleoedd ychwanegol lle y gall pobl ifanc gael mynediad i leoedd prentisiaeth o safon. Mae’n cynnig cyfraniad tuag at gostau cyflogi prentisiaid.


Question:

When will I receive my first lot of funding?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:59 AM)
Answer:

You must submit evidence as per the guidance notes in the Application pack.

Bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth yn unol â’r canllawiau yn y Pecyn Ymgeisio. 


Question:

Where can I find current Estyn Inspection reports?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:03 AM)
Answer:

Question:

Where can I look at PAGS guidance?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:04 AM)
Answer:

Question:

Who are Apprenticeships for?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:01 AM)
Answer:

Apprenticeships are available to all ages, so you can take on a new starter or train existing employees. Funding is available towards the cost of training and assessment.  Some Occupational Sectors have age restrictions.

Mae prentisiaethau ar gael ar gyfer pob oedran, felly gallwch gyflogi person newydd neu hyfforddi cyflogeion sydd gennych eisoes. Mae arian ar gael i helpu â chostau hyfforddi ac asesu. Mae cyfyngiadau oedran gan rai Sectorau Galwedigaethol.


I

Question:

I have been working in the industry for years, do I have to start at the lower level of Apprenticeship?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:07 AM)
Answer:

This depends on the requirement of the Apprenticeship Framework, some frameworks require apprentices to have completed level 3 qualifications prior to progression to level 3, others will take into account your industry knowledge and you could start at level 3.

Bydd hyn yn dibynnu ar ofynion Fframwaith y Prentisiaethau; bydd rhai fframweithiau’n mynnu bod prentisiaid wedi cwblhau cymwysterau lefel 3 cyn symud ymlaen i lefel 3; bydd eraill yn cymryd eich gwybodaeth o’r diwydiant i ystyriaeth a gallech ddechrau ar lefel 3.


Question:

If I want YRP funding to support my new member of staff, is there a time limit for applying?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:31 PM)
Answer:

There is a 10-week rule between the time of recruiting the apprentice and the time they are signed onto an Apprenticeship programme.  No YRP funding is paid during this period – signing your employee as an apprentice triggers the start of the payments.

Mae rheol 10-wythnos rhwng amser recriwtio’r Prentisiaid a’r amser y cânt eu harwyddo ar raglen Prentisiaethau. Ni chaiff unrhyw gyllid ei dalu yn ystod y cyfnod hwn; bydd arwyddo eich cyflogai yn brentis yn rhoi cychwyn i’r taliadau.


W

Question:

What does being an Apprentice mean?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 5:00 PM)
Answer:

Being an Apprentice offers you an exciting opportunity to improve or increase your qualifications, supported by your employer and a Training Co-ordinator who will visit you every 8 weeks at work.  The Training Co-ordinator will ensure that you are on the right training programme for you.  You will be required to:

Bydd bod yn Brentis yn rhoi cyfle cyffrous i chi wella neu ychwanegu at eich cymwysterau â chefnogaeth eich cyflogwr a Chydlynydd Hyfforddiant a fydd yn ymweld â chi bob 8 wythnos yn y gwaith. Bydd y Cydlynydd Hyfforddiant yn sicrhau eich bod ar y rhaglen hyfforddi iawn. Bydd yn ofynnol i chi:

  • apply yourself to your learning and assessment, by attending courses and other on or off the job learning events, being prepared for assessment, and actively participating in the planning and reviewing of the programmeYmroi i’ch gwaith dysgu ac asesu drwy fynd ar gyrsiau a digwyddiadau dysgu eraill wrth y gwaith ac oddi wrth y gwaith, paratoi ar gyfer asesiadau, a chyfranogi’n weithredol yng ngwaith cynllunio ac adolygu’r rhaglen.
  • Take responsibility for your own learning and development;Bod yn gyfrifol am eich dysgu a’ch datblygiad chi eich hunan;
  • Behave in a considerate and responsible manner, with due regard to your own and others’ equality of opportunity, and to the Health and Safety of others and yourself in your working and learning environment;Ymddwyn mewn ffordd ystyriol a chyfrifol gan roi’r sylw priodol i'ch cyfle cyfartal chi eich hunan a chyfle cyfartal pobl eraill, ac i Iechyd a Diogelwch pobl eraill a chi eich hunan yn eich amgylchedd gweithio a dysgu;
  • Work for the employer to the best of your  ability and in accordance with the employer’s policies and proceduresGweithio i’ch cyflogwr gan wneud eich gorau glas ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r cyflogwr


Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL