QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL

I

Question:

I want to be an Apprentice – I am not employed

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:28 PM)
Answer:

All Apprentices must be employed doing the job that will give the opportunity to gather evidence towards their Framework qualifications.Vacancies for Apprenticeship are advertised on the Careers Wales website :
http://www.careerswales.com/employers/server.php?show=nav.9504

You can apply online and you will be shortlisted and may be invited for an interview with a prospective employer.

Bydd rhaid bod pob Prentis yn cael eu cyflogi wrth wneud y swydd a fydd yn rhoi’r cyfle i gasglu tystiolaeth tuag at eu cymwysterau Fframwaith. Caiff lleoedd gwag ar gyfer Prentisiaethau eu hysbysebu ar wefan Gyrfa Cymru: :
http://www.careerswales.com/employers/server.php?show=nav.9504

Gallwch wneud cais ar-lein a chewch eich rhoi ar restr fer ac efallai cewch eich gwahodd i gael cyfweliad gyda darpar gyflogwr.


Question:

Is my employee eligible?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:38 PM)
Answer:

Young recruits must be:

Rhaid i recriwtiaid ifanc fod:

  • Aged 16 to 24 years and living or working in Wales.  Learners who immediately progress from the Jobs Growth Wales programme (with the same employer), maybe 25 at the point of application, orRhwng 16 a 24 mlwydd oed ac yn byw neu’n gweithio yng Nghymru; yn ddysgwyr a fydd yn symud yn syth oddi ar raglen Twf Swyddi Cymru (gyda’r un cyflogwr); efallai’n 25 oed pryd y gwneir y cais, neu’n
  • Working towards a Foundation Apprenticeship (Level 2), a Apprenticeship (Level 3) qualification and a Higher Apprenticeship (Level 4 & 5), orGweithio tuag at gymhwyster Brentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3) a Phrentisiaeth Uwch (Lefel 4 a 5), neu’n
  • Receiving training delivered via a contracted Welsh Government Work Based Learning Provider.Derbyn hyfforddiant sy’n cael ei gyflawni gan Ddarparwr Dysgu yn y Gweithle dan gontract i Lywodraeth Cymru;
  • Not have been employed by the applicant for longer than 10 weeks at time of application.Heb gael ei gyflogi gan yr ymgeisydd am fwy na 10 wythnos ar adeg gwneud cais

Payment will only be made from the date the young recruit begins training with a Work Based Learning Provider, regardless of whether the learner was in employment prior to that date.

Ni wneir unrhyw daliad cyn y dyddiad y bydd y recriwt ifanc yn dechrau cael hyfforddiant gyda Darparwr Dysgu yn y Gweithle; ni fydd yn gwneud gwahaniaeth bod y dysgwr wedi’i gyflogi cyn y dyddiad hwnnw.


Question:

Is there an age restriction to becoming an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:44 PM)
Answer:

The majority of Apprenticeships can be undertaken at any age providing you have legally left school, however, there are some sectors where apprentices must be under the age of 25, these are:
- Agriculture (not including Sustainable Resource Management)
- Business Administration (not including Insurance or Accounting)
- Hair and Beauty
- Health, Care and Public Services (not including Child Care)
- Retailing & Customer Service

Gellir ymgymryd â’r rhan fwyaf o Brentisiaethau ar unrhyw oedran, dim ond i chi fod wedi gadael yr ysgol yn gyfreithlon. Fodd bynnag, mae rhai sectorau lle bydd rhaid i brentisiaid fod o dan 25 oed, sef:
- Amaethyddiaeth (heb gynnwys Rheoli Adnoddau Cynaliadwy)
- Gweinyddu Busnes (heb gynnwys Yswiriant neu Gyfrifeg)
- Trin Gwallt a Harddwch
- Iechyd, Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus (heb gynnwys Gofal Plant)
- Manwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid


Question:

My boss wants me to be an Apprentice, what does that mean?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:46 PM)
Answer:

With support from your employer, you are being given the opportunity to undertake an Apprenticeship Framework comprising of a number of qualifications.  These qualifications are at different levels and you will be assessed to see which level is most suited to you.

A chymorth oddi wrth eich cyflogwr, cewch y cyfle i ymgymryd a Fframwaith Prentisiaeth sy’n cynnwys nifer o gymwysterau. Mae’r cymwysterau hyn ar lefelau gwahanol a chewch eich asesu i weld pa lefel sydd orau i chi. 


Question:

Rather speak to a person?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:12 AM)
Answer:

Telephone: 01446 748212
Email: wbl@cavc.ac.uk

Ffon: 01446 748212
Ebost: wbl@cavc.ac.uk


Question:

What are Apprenticeships?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:52 PM)
Answer:

Apprenticeships are work-based training programmes designed around the needs of employers.  These lead to national recognised qualifications. They are an excellent way to develop skills within the workforce.  All Apprenticeships include the following elements:

Rhaglenni hyfforddi yn y gweithle yw prentisiaethau sydd wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion cyflogwyr. Bydd y rhain yn arwain at gymwysterau cenedlaethol cydnabyddedig. Maen nhw’n ffordd ragorol ar gyfer datblygu sgiliau’r gweithlu. Bydd pob Prentisiaeth yn cynnwys yr elfennau canlynol:

  • An appropriate competency qualification;Cymhwyster priodol o allu’r Prentis;
  • An appropriate Knowledge qualification; (These may be combined to form one qualification)Cymhwyster Gwybodaeth priodol; (gellir cyfuno’r rhain i ffurfio un cymhwyster)
  • Essential Skills Wales qualifications, e.g. Communications, application of number and Information and Communication Technology (ICT);Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, e.e. Cyfathrebu, Defnyddio Rhif, a TGCh;
  • Other qualifications or requirements as specified by the particular occupation.Cymwysterau neu ofynion eraill yn dibynnu ar yr alwedigaeth benodol.

See also:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en

Gweler hefyd:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en


Question:

What do I pay my Appentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:55 PM)
Answer:

The National Minimum Wage for apprentices is £2.68 per hour (from 1-10-13). Many employers prefer to pay more however, and research shows that the average salary is approx £180 per week.  Paying a ‘fair’ wage encourages Apprentices to remain in employment with you. The Welsh Government will fund their training.Further information on Minimum Wage Regulations can be obtained at:

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid yw £2.68 yr awr (o 1-10-13). Bydd yn well gan lawer o gyflogwyr dalu mwy, fodd bynnag, ac mae ymchwil yn dangos mai tua £180 yr wythnos yw’r cyflog ar gyfartaledd. Bydd talu cyflog ‘teg’ yn annog prentisiaid i aros yn eich swydd chi. Fe wnaiff Llywodraeth Cymru gyllido’r hyfforddiant. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar Reoliadau Isafswm Cyflog yma:

www.hmrc.gov.uk/nmw


Question:

What is Flexible Learning?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 8:13 AM)
Answer:

Flexible learning is skills training at levels 2, 3, 4 and 5.  It offers the opportunity for employees to undertake single qualifications to which the Welsh Government will make a funding contribution of up to a maximum of 50% of its normal funding rates applicable at the time.  The option is available for those employees aged 19 and over.

There is a restriction to the number of Apprentices who can be on this programme Flexible learning. 

Dysgu hyblyg yw hyfforddiant sgiliau ar lefelau 2, 3, 4 a 5. Mae’n rhoi’r cyfle i gyflogeion gymryd cymwysterau sengl ac y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cyfraniad ariannol iddynt hyd at 50% ar y mwyaf o’i chyfraddau cyllido arferol ar y pryd. Mae’r opsiwn ar gael ar gyfer y cyflogeion hynny sy’n 19 oed neu’n hŷn.

Mae cyfyngiad ar nifer y Prentisiais sy’n gallu bod ar y rhaglen Dysgu Hyblyg hon.


Question:

What is Health and Safety veting?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 8:24 AM)
Answer:

CAVCA have an obligation to ensure the health, safety and welfare of each and every apprentice.  Prior to signing an Apprentices onto the programme, an appropriately trained person will carry out a vetting process, directed by the Welsh Government Health and Safety Code of Practice, to ensure employers are complying with legislation and that they have appropriate Employers and Public Liability Insurance.  An annual monitor will take place for as long as an apprentice is employed by your company.

CAVCA Health and Safety officer has an obligation to report to the Welsh Government and investigate all relevant apprentice accidents, disease and dangerous occurrences within stipulated time-scales on documentation as details within the Code of Practice. 

Mae’n ddyletswydd ar CAVCA i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pob prentis. Cyn arwyddo Prentis ar y rhaglen, bydd person a fydd wedi’i hyfforddi’n briodol yn ymgymryd â phroses archwilio o dan gyfarwyddyd Cod Ymarfer Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru, i sicrhau bod cyflogwyr yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a bod Yswiriant Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus priodol ganddynt. Bydd monitor blynyddol yn digwydd gydol yr amser y bydd eich cwmni yn cyflogi Prentis.

Mae’n ddyletswydd ar swyddog Iechyd a Diogelwch CAVCA i adrodd wrth Lywodraeth Cymru ac ymchwilio i bob damwain perthnasol i brentisiaid ynghyd ag unrhyw afiechydon neu ddigwyddiadau peryglus o fewn cyfnod penodol yn unol â’r Cod Ymarfer.


Question:

What is Health and Safety vetting?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:17 AM)
Answer:

CAVCA have an obligation to ensure the health, safety and welfare of each and every apprentice.  Prior to signing an Apprentices onto the programme, an appropriately trained person will carry out a vetting process, directed by the Welsh Government Health and Safety Code of Practice, to ensure employers are complying with legislation and that they have appropriate Employers and Public Liability Insurance.  An annual monitor will take place for as long as an apprentice is employed by your company.

CAVCA Health and Safety officer has an obligation to report to the Welsh Government and investigate all relevant apprentice accidents, disease and dangerous occurrences within stipulated time-scales on documentation as details within the Code of Practice. 

Mae’n ddyletswydd ar CAVCA i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pob prentis. Cyn arwyddo Prentis ar y rhaglen, bydd person a fydd wedi’i hyfforddi’n briodol yn ymgymryd â phroses archwilio o dan gyfarwyddyd Cod Ymarfer Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru, i sicrhau bod cyflogwyr yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a bod Yswiriant Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus priodol ganddynt. Bydd monitor blynyddol yn digwydd gydol yr amser y bydd eich cwmni yn cyflogi Prentis.

Mae’n ddyletswydd ar swyddog Iechyd a Diogelwch CAVCA i adrodd wrth Lywodraeth Cymru ac ymchwilio i bob damwain perthnasol i brentisiaid ynghyd ag unrhyw afiechydon neu ddigwyddiadau peryglus o fewn cyfnod penodol yn unol â’r Cod Ymarfer.Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL