QSA FAQs


Frequently Asked Questions

Cwestiynau Cyffredin

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

A

Question:

Are there any other rules for YRP?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:32 PM)
Answer:

The job the Apprentice is doing must be:

Rhaid i’r swydd y mae’r Prentis yn ei wneud fod:

 • A minimum of 25 hours per week which will include time spent on off-the-job training;Yn 25 awr o leiaf yr wythnos a fydd yn cynnwys amser a dreulir ar hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith;
 • Not supported by other public or European funds;Heb ei gefnogi gan gyllid cyhoeddus arall neu gyllid Ewropeaidd;
 • Not receiving any other form of wage subsidy or support towards the cost of employing the apprentice, for example via the DWP Youth Contract Wage Incentive;Heb fod yn derbyn unrhyw fath arall o gymhorthdal neu gefnogaeth tuag at gost cyflogi’r prentis, er enghraifft drwy Gymhelliad Cyflog Contract Pobl Ifanc yr Adran Gwaith a Phensiynau;
 • Expected to last for the term of the Apprenticeship programme; andYn parhau am dymor rhaglen y Prentis; ac
 • Eligible for support under European State Aid rules (for information on State Aid rules, visit the Welsh European Funding Office’s website)Yn gymwys i dderbyn cymorth o dan reolau Cymorth Gwladwriaethol Ewropeaidd (i gael gwybodaeth ar reolau Cymorth Gwladwriaethol, ewch i wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru)
 • Further information on State Aid rules can be obtained at:Mae gwybodaeth bellach ar reolau Cymorth Gwladwriaethol ar gael yma:
 • www.berr.gov.uk/files/files42032.pdf

Question:

As an employer, am I eligible for YRP?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:36 PM)
Answer:

This support is available if you are a:

Mae’r cymorth hwn ar gael os ydych yn:

 • Large employer able to expand your high quality apprenticeship programmes to take on additional learners.Gyflogwr mawr a fydd yn gallu ehangu eich rhaglenni prentisiaethau o ansawdd uchel i dderbyn dysgwyr ychwanegol

Or

Neu'n

 • Small to medium sized employer working individually or in a partnership, able to offer new apprenticeship opportunitiesGyflogwr bach neu ganolig sy’n gweithio’n unigol neu mewn partneriaeth ac sy’n gallu cynnig cyfleoedd prentisiaethau newydd

Question:

As an Employer, what is my commitment to my Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:57 PM)
Answer:

You must agree to:

Bydd rhaid i chi gytuno i:

 • Actively promote the value of the apprenticeship within the organisation, and to ensure that other staff are fully aware of the needs of the apprentice;Hybu mewn ffordd bendant werth y brentisiaeth o fewn y sefydliad a sicrhau bod yr aelodau eraill o’r staff yn llwyr ymwybodol o anghenion y prentis;
 • Employ and pay the apprentice in accordance with National Minimum Wage requirements;Cyflogi a thalu’r prentis yn unol â gofynion yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol;
 • Ensure the apprentice has a contract of employment;Sicrhau bod contract cyflogaeth gan y prentis;
 • Undertake legal and contractual responsibilities for the Health and Safety of the apprentice;Ymgymryd â chyfrifoldebau cyfreithiol a chytundebol dros Iechyd a Diogelwch y Prentis;
 • Ensure conformity with equal opportunities legislation and good practice;Sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth cyfle cyfartal ac arfer dda;
 • Ensure that sufficient time and resources are made available for the apprentice to fulfil their learning and assessment needs;Sicrhau bod digon o amser ac adnoddau ar gael i’r prentis gael cyflawni ei anghenion dysgu ac asesu;
 • Actively contribute to the regular review of the apprentice’s progressCyfrannu’n weithredol i adolygu cynnydd y prentis yn rheolaidd

Question:

Can I recruit a graduate as an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:50 PM)
Answer:

An apprenticeship is primarily for those who have not had the opportunity of going to university, however, graduates can apply for level 3 Apprenticeships, the degree must be in a difference route to the Apprenticeship.  The units of the degree will be checked against the qualification to ensure that it is ‘materially different’.

Bydd prentisiaeth ar gael yn bennaf ar gyfer y rheiny na chafodd y cyfle i fynd i brifysgol ond gall graddedigion wneud cais am Brentisiaeth Lefel 3 os bydd y Brentisiaeth yn dilyn llwybr gwahanol i’r radd. Caiff unedau’r radd eu gwirio yn erbyn y cymhwyster i sicrhau bod ‘gwahaniaeth sylweddol’.


Question:

Can I recruit an Oversees National as an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:53 PM)
Answer:

There is an eligibility criteria for someone who is classed as an Oversees National – to ensure up to date information is provided, please enquire at wbl@cavc.ac.uk.

Mae meini prawf cymhwyster ar gyfer rhywun sy’n cael ei ystyried yn Wladolyn Tramor; i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhoi, gwnewch ymholiadau yma wbl@cavc.ac.uk


Question:

How do I apply for YRP funding?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:54 PM)
Answer:

Please contact 01446 748212 and request an Application Pack, or email wbl@cavc.ac.uk

Ffoniwch 01446 748212 a gofyn am Becyn Ymgeisio neu e-bostiwch wbl@cavc.ac.uk 


Question:

How long will the Apprenticeship take?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:58 PM)
Answer:

This depends on the type of Apprenticeship you choose, some take a year, some up to four years.

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o Brentisiaeth a ddewiswch, bydd rhai’n parhau am flwyddyn a rhai hyd at bedair blynedd.


Question:

How often will I see staff from the Training Provider?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:02 PM)
Answer:

You will be visited prior to the Apprentice is signed up to carry out a Health and Safety vet.  The apprenticeship programme will be fully explained to you and you will be given paperwork to read and sign.  This allows the Training Provider to draw down the appropriate funding to pay for the training of the Apprentice.

During the first few weeks after signing the Apprentice, you are likely to get regular visits from Training Provider staff just to make sure that everything is in order.

Someone will visit the Apprentice at least every 8 weeks to carry out a Review of Progress, you may also see an Assessor who will visit to assess the Apprentice undertaking various jobs during their working day.

All employers are encouraged to fully participate in a Review of Progress, this gives the opportunity to record everything the apprentice has undertaken during the previous 8-weeks and plan for the next 8 weeks.

Bydd rhywun yn ymweld â chi cyn rhoi lle i Brentis i gynnal archwiliad Iechyd a Diogelwch. Caiff rhaglen y prentisiaethau ei hesbonio’n llawn i chi a chewch ddogfennau i’w darllen a’u llofnodi. Bydd hyn yn galluogi’r Darparwr Hyfforddiant i sicrhau’r cyllid priodol i gael talu am hyfforddiant y Prentis.

Yn ystod yr wythnosau cyntaf wedi arwyddo’r Prentis, rydych yn debygol o gael ymweliadau rheolaidd oddi wrth staff y Darparwr Hyfforddiant i gael gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn.

Bydd rhywun yn ymweld â’r Prentis o leiaf bob 8 wythnos i wneud Adolygiad Cynnydd. Efallai y daw Aseswr hefyd a fydd yn ymweld i asesu’r Prentisiaid wrth iddynt wneud gwahanol fathau o waith yn ystod eu diwrnod gwaith.

Caiff pob cyflogwr ei annog i gymryd rhan lawn mewn Adolygiad Cynnydd a fydd yn rhoi cyfle i gofnodi popeth a wnaeth y prentis yn ystod yr 8 wythnos flaenorol a chynllunio ar gyfer yr 8 wythnos nesaf.


Question:

I am a small business, is there additional support for me?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:11 PM)
Answer:

The Small and Micro Business Support Programme (SMBSP) offers a one-off payment of £500 to support the business in recruiting eligible apprentices.

What companies/employers are eligible?
This support is available if you:

Mae’r Rhaglen Cymorth i Fusnesau Bach a Micro yn cynnig un taliad o £500 i gefnogi’r busnes i recriwtio prentisiaid cymwys.

Pa gwmnïau/cyflogwyr sy’n gymwys?
Mae’r cymorth yma ar gael i chi os ydych:

 • Employ 49 or fewer employees;Yn cyflogi 49 neu lai o gyflogeion;
 • Have not recruited an apprentice or a Jobs Growth Wales participant during the last 2 years;Heb recriwtio prentis neu rywun o dan Twf Swyddi Cymru yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf;
 • Your recruit is aged between 16 and 24 at time of recruitment;Mae eich recriwt yn 16–24 oed ar adeg y recriwtio;
 • Your recruit must be enrolled upon a Foundation Apprenticeship (Level 2), Apprenticeship (Level 3) or Higher Apprenticeship (Level 4) framework;Rhaid bod eich recriwt wedi ymrestru ar fframwaith Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3) neu Brentisiaeth Uwch (Lefel 4);
 • Your recruit must have a contract of employment for at least 25 hours per week;Rhaid bod contract cyflogaeth gan eich recriwt am 25 awr yr wythnos o leiaf;

The payment will be made once the apprentice has completed the first 10 weeks of their learning programme.
The payment is a donation towards costs incurred and is, therefore, not subject to Value Added Tax (VAT).

Caiff y taliad ei wneud wedi i’r prentisiaid gwblhau 10 wythnos gyntaf eu rhaglen dysgu.
Mae’r taliad yn rhodd tuag at unrhyw gostau a ysgwyddir ac nid yw felly yn dod o dan amodau’r Dreth ar Werth (TAW). .


Question:

I have a vacancy and would like to recruit an Apprentice, what do I do next?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:21 PM)
Answer:

Careers Wales have a web site which advertises vacancies to apprentices using the Apprenticeship Matching Scheme.  You will need to contact the team at CAVCA offices to get your advert put onto the system.  This is the link to the Careers Wales site:
http://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx?mode=vacancy&type=ams

Mae gwefan gan Gyrfa Cymru sy’n hysbysebu lleoedd gwag i brentisiaid drwy ddefnyddio Cynllun Paru Prentisiaid. Bydd angen i chi gysylltu â’r tîm yn swyddfeydd CAVCA i gael ei hysbyseb wedi’i roi ar y system. Dyma’r ddolen i safle Gyrfa Cymru: 
http://ams.careerswales.com/Public/Default.aspx?mode=vacancy&type=ams


Question:

I want to be an Apprentice – I am not employed

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:28 PM)
Answer:

All Apprentices must be employed doing the job that will give the opportunity to gather evidence towards their Framework qualifications.Vacancies for Apprenticeship are advertised on the Careers Wales website :
http://www.careerswales.com/employers/server.php?show=nav.9504

You can apply online and you will be shortlisted and may be invited for an interview with a prospective employer.

Bydd rhaid bod pob Prentis yn cael eu cyflogi wrth wneud y swydd a fydd yn rhoi’r cyfle i gasglu tystiolaeth tuag at eu cymwysterau Fframwaith. Caiff lleoedd gwag ar gyfer Prentisiaethau eu hysbysebu ar wefan Gyrfa Cymru: :
http://www.careerswales.com/employers/server.php?show=nav.9504

Gallwch wneud cais ar-lein a chewch eich rhoi ar restr fer ac efallai cewch eich gwahodd i gael cyfweliad gyda darpar gyflogwr.


Question:

Is my employee eligible?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:38 PM)
Answer:

Young recruits must be:

Rhaid i recriwtiaid ifanc fod:

 • Aged 16 to 24 years and living or working in Wales.  Learners who immediately progress from the Jobs Growth Wales programme (with the same employer), maybe 25 at the point of application, orRhwng 16 a 24 mlwydd oed ac yn byw neu’n gweithio yng Nghymru; yn ddysgwyr a fydd yn symud yn syth oddi ar raglen Twf Swyddi Cymru (gyda’r un cyflogwr); efallai’n 25 oed pryd y gwneir y cais, neu’n
 • Working towards a Foundation Apprenticeship (Level 2), a Apprenticeship (Level 3) qualification and a Higher Apprenticeship (Level 4 & 5), orGweithio tuag at gymhwyster Brentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3) a Phrentisiaeth Uwch (Lefel 4 a 5), neu’n
 • Receiving training delivered via a contracted Welsh Government Work Based Learning Provider.Derbyn hyfforddiant sy’n cael ei gyflawni gan Ddarparwr Dysgu yn y Gweithle dan gontract i Lywodraeth Cymru;
 • Not have been employed by the applicant for longer than 10 weeks at time of application.Heb gael ei gyflogi gan yr ymgeisydd am fwy na 10 wythnos ar adeg gwneud cais

Payment will only be made from the date the young recruit begins training with a Work Based Learning Provider, regardless of whether the learner was in employment prior to that date.

Ni wneir unrhyw daliad cyn y dyddiad y bydd y recriwt ifanc yn dechrau cael hyfforddiant gyda Darparwr Dysgu yn y Gweithle; ni fydd yn gwneud gwahaniaeth bod y dysgwr wedi’i gyflogi cyn y dyddiad hwnnw.


Question:

Is there an age restriction to becoming an Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:44 PM)
Answer:

The majority of Apprenticeships can be undertaken at any age providing you have legally left school, however, there are some sectors where apprentices must be under the age of 25, these are:
- Agriculture (not including Sustainable Resource Management)
- Business Administration (not including Insurance or Accounting)
- Hair and Beauty
- Health, Care and Public Services (not including Child Care)
- Retailing & Customer Service

Gellir ymgymryd â’r rhan fwyaf o Brentisiaethau ar unrhyw oedran, dim ond i chi fod wedi gadael yr ysgol yn gyfreithlon. Fodd bynnag, mae rhai sectorau lle bydd rhaid i brentisiaid fod o dan 25 oed, sef:
- Amaethyddiaeth (heb gynnwys Rheoli Adnoddau Cynaliadwy)
- Gweinyddu Busnes (heb gynnwys Yswiriant neu Gyfrifeg)
- Trin Gwallt a Harddwch
- Iechyd, Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus (heb gynnwys Gofal Plant)
- Manwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid


Question:

My boss wants me to be an Apprentice, what does that mean?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:46 PM)
Answer:

With support from your employer, you are being given the opportunity to undertake an Apprenticeship Framework comprising of a number of qualifications.  These qualifications are at different levels and you will be assessed to see which level is most suited to you.

A chymorth oddi wrth eich cyflogwr, cewch y cyfle i ymgymryd a Fframwaith Prentisiaeth sy’n cynnwys nifer o gymwysterau. Mae’r cymwysterau hyn ar lefelau gwahanol a chewch eich asesu i weld pa lefel sydd orau i chi. 


Question:

Rather speak to a person?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:12 AM)
Answer:

Telephone: 01446 748212
Email: wbl@cavc.ac.uk

Ffon: 01446 748212
Ebost: wbl@cavc.ac.uk


Question:

What are Apprenticeships?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:52 PM)
Answer:

Apprenticeships are work-based training programmes designed around the needs of employers.  These lead to national recognised qualifications. They are an excellent way to develop skills within the workforce.  All Apprenticeships include the following elements:

Rhaglenni hyfforddi yn y gweithle yw prentisiaethau sydd wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion cyflogwyr. Bydd y rhain yn arwain at gymwysterau cenedlaethol cydnabyddedig. Maen nhw’n ffordd ragorol ar gyfer datblygu sgiliau’r gweithlu. Bydd pob Prentisiaeth yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • An appropriate competency qualification;Cymhwyster priodol o allu’r Prentis;
 • An appropriate Knowledge qualification; (These may be combined to form one qualification)Cymhwyster Gwybodaeth priodol; (gellir cyfuno’r rhain i ffurfio un cymhwyster)
 • Essential Skills Wales qualifications, e.g. Communications, application of number and Information and Communication Technology (ICT);Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, e.e. Cyfathrebu, Defnyddio Rhif, a TGCh;
 • Other qualifications or requirements as specified by the particular occupation.Cymwysterau neu ofynion eraill yn dibynnu ar yr alwedigaeth benodol.

See also:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en

Gweler hefyd:
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/employers/?lang=en


Question:

What do I pay my Appentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:55 PM)
Answer:

The National Minimum Wage for apprentices is £2.68 per hour (from 1-10-13). Many employers prefer to pay more however, and research shows that the average salary is approx £180 per week.  Paying a ‘fair’ wage encourages Apprentices to remain in employment with you. The Welsh Government will fund their training.Further information on Minimum Wage Regulations can be obtained at:

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid yw £2.68 yr awr (o 1-10-13). Bydd yn well gan lawer o gyflogwyr dalu mwy, fodd bynnag, ac mae ymchwil yn dangos mai tua £180 yr wythnos yw’r cyflog ar gyfartaledd. Bydd talu cyflog ‘teg’ yn annog prentisiaid i aros yn eich swydd chi. Fe wnaiff Llywodraeth Cymru gyllido’r hyfforddiant. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar Reoliadau Isafswm Cyflog yma:

www.hmrc.gov.uk/nmw


Question:

What is Flexible Learning?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 8:13 AM)
Answer:

Flexible learning is skills training at levels 2, 3, 4 and 5.  It offers the opportunity for employees to undertake single qualifications to which the Welsh Government will make a funding contribution of up to a maximum of 50% of its normal funding rates applicable at the time.  The option is available for those employees aged 19 and over.

There is a restriction to the number of Apprentices who can be on this programme Flexible learning. 

Dysgu hyblyg yw hyfforddiant sgiliau ar lefelau 2, 3, 4 a 5. Mae’n rhoi’r cyfle i gyflogeion gymryd cymwysterau sengl ac y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cyfraniad ariannol iddynt hyd at 50% ar y mwyaf o’i chyfraddau cyllido arferol ar y pryd. Mae’r opsiwn ar gael ar gyfer y cyflogeion hynny sy’n 19 oed neu’n hŷn.

Mae cyfyngiad ar nifer y Prentisiais sy’n gallu bod ar y rhaglen Dysgu Hyblyg hon.


Question:

What is Health and Safety veting?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 8:24 AM)
Answer:

CAVCA have an obligation to ensure the health, safety and welfare of each and every apprentice.  Prior to signing an Apprentices onto the programme, an appropriately trained person will carry out a vetting process, directed by the Welsh Government Health and Safety Code of Practice, to ensure employers are complying with legislation and that they have appropriate Employers and Public Liability Insurance.  An annual monitor will take place for as long as an apprentice is employed by your company.

CAVCA Health and Safety officer has an obligation to report to the Welsh Government and investigate all relevant apprentice accidents, disease and dangerous occurrences within stipulated time-scales on documentation as details within the Code of Practice. 

Mae’n ddyletswydd ar CAVCA i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pob prentis. Cyn arwyddo Prentis ar y rhaglen, bydd person a fydd wedi’i hyfforddi’n briodol yn ymgymryd â phroses archwilio o dan gyfarwyddyd Cod Ymarfer Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru, i sicrhau bod cyflogwyr yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a bod Yswiriant Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus priodol ganddynt. Bydd monitor blynyddol yn digwydd gydol yr amser y bydd eich cwmni yn cyflogi Prentis.

Mae’n ddyletswydd ar swyddog Iechyd a Diogelwch CAVCA i adrodd wrth Lywodraeth Cymru ac ymchwilio i bob damwain perthnasol i brentisiaid ynghyd ag unrhyw afiechydon neu ddigwyddiadau peryglus o fewn cyfnod penodol yn unol â’r Cod Ymarfer.


Question:

What is Health and Safety vetting?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:17 AM)
Answer:

CAVCA have an obligation to ensure the health, safety and welfare of each and every apprentice.  Prior to signing an Apprentices onto the programme, an appropriately trained person will carry out a vetting process, directed by the Welsh Government Health and Safety Code of Practice, to ensure employers are complying with legislation and that they have appropriate Employers and Public Liability Insurance.  An annual monitor will take place for as long as an apprentice is employed by your company.

CAVCA Health and Safety officer has an obligation to report to the Welsh Government and investigate all relevant apprentice accidents, disease and dangerous occurrences within stipulated time-scales on documentation as details within the Code of Practice. 

Mae’n ddyletswydd ar CAVCA i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pob prentis. Cyn arwyddo Prentis ar y rhaglen, bydd person a fydd wedi’i hyfforddi’n briodol yn ymgymryd â phroses archwilio o dan gyfarwyddyd Cod Ymarfer Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru, i sicrhau bod cyflogwyr yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a bod Yswiriant Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus priodol ganddynt. Bydd monitor blynyddol yn digwydd gydol yr amser y bydd eich cwmni yn cyflogi Prentis.

Mae’n ddyletswydd ar swyddog Iechyd a Diogelwch CAVCA i adrodd wrth Lywodraeth Cymru ac ymchwilio i bob damwain perthnasol i brentisiaid ynghyd ag unrhyw afiechydon neu ddigwyddiadau peryglus o fewn cyfnod penodol yn unol â’r Cod Ymarfer.


Question:

What is the financial support?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:54 AM)
Answer:

We can pay a contribution of up to £2,600:

If the apprentice is employed for a minimum of 25 hours a week (apprentices must also be paid for time at college) and commence their apprenticeship programme on or after 1 January 2014 then the subsidy will be £50 per week for 52 weeks.

This will be paid to you (the employer) for employing an eligible person under this programme (if approved and if evidence is provided).

Please note that the wage subsidy element of this support is not applicable to apprenticeships within the Public Sector.

Whilst Cardiff and Vale College Apprenticeships will provide the wage subsidy under YRP, it is the responsibility of you, the employer, to ensure that you comply with HM Revenue and Customs Minimum Wage Regulations.

Gallwn dalu cyfraniad hyd at £2,600:
Os yw’r prentis yn cael ei gyflogi am o leiaf 25 awr yr wythnos (rhaid talu prentisiaid hefyd am eu hamser yn y coleg) ac yn dechrau ei raglen brentisiaeth ar neu wedi Ionawr 1af 2014, yna bydd y cymhorthdal yn £50 yr wythnos am 52 wythnos.

Caiff hwn ei dalu i chi (y cyflogwr) am gyflogi person cymwys o dan y rhaglen hon (os caiff ei gymeradwyo ac os caiff tystiolaeth ei rhoi).

Nodwch nad yw’r elfen cymhorthdal cyflog yn berthnasol i brentisiaid yn y Sector Cyhoeddus.


Question:

What is the WLAD

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:56 AM)
Answer:

This is the Welsh Learning Aim Database.  Until qualifications are approved and listed on this database it will not be funded by the Welsh Government.

Dyma Gronfa Ddata Nodau Dysgu Cymru. Nes i gymwysterau gael eu cymeradwyo a’u rhestru ar y gronfa ddata hon, ni chaiff ei gyllido gan Lywodraeth Cymru. 


Question:

What is Young Recruit Funding (YRP)

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:14 AM)
Answer:

The Young Recruits Programme provides a financial incentive to employers to create additional opportunities for young people to access quality apprenticeship places.  It offers a contribution towards the wage costs of apprentices.

Mae’r Rhaglen Recriwtiaid Newydd yn rhoi cymhelliad i gyflogwyr greu cyfleoedd ychwanegol lle y gall pobl ifanc gael mynediad i leoedd prentisiaeth o safon. Mae’n cynnig cyfraniad tuag at gostau cyflogi prentisiaid.


Question:

When will I receive my first lot of funding?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:59 AM)
Answer:

You must submit evidence as per the guidance notes in the Application pack.

Bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth yn unol â’r canllawiau yn y Pecyn Ymgeisio. 


Question:

Where can I find current Estyn Inspection reports?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:03 AM)
Answer:

Question:

Where can I look at PAGS guidance?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:04 AM)
Answer:

Question:

Who are Apprenticeships for?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:01 AM)
Answer:

Apprenticeships are available to all ages, so you can take on a new starter or train existing employees. Funding is available towards the cost of training and assessment.  Some Occupational Sectors have age restrictions.

Mae prentisiaethau ar gael ar gyfer pob oedran, felly gallwch gyflogi person newydd neu hyfforddi cyflogeion sydd gennych eisoes. Mae arian ar gael i helpu â chostau hyfforddi ac asesu. Mae cyfyngiadau oedran gan rai Sectorau Galwedigaethol.


I

Question:

I have been working in the industry for years, do I have to start at the lower level of Apprenticeship?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 10:07 AM)
Answer:

This depends on the requirement of the Apprenticeship Framework, some frameworks require apprentices to have completed level 3 qualifications prior to progression to level 3, others will take into account your industry knowledge and you could start at level 3.

Bydd hyn yn dibynnu ar ofynion Fframwaith y Prentisiaethau; bydd rhai fframweithiau’n mynnu bod prentisiaid wedi cwblhau cymwysterau lefel 3 cyn symud ymlaen i lefel 3; bydd eraill yn cymryd eich gwybodaeth o’r diwydiant i ystyriaeth a gallech ddechrau ar lefel 3.


Question:

If I want YRP funding to support my new member of staff, is there a time limit for applying?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 4:31 PM)
Answer:

There is a 10-week rule between the time of recruiting the apprentice and the time they are signed onto an Apprenticeship programme.  No YRP funding is paid during this period – signing your employee as an apprentice triggers the start of the payments.

Mae rheol 10-wythnos rhwng amser recriwtio’r Prentisiaid a’r amser y cânt eu harwyddo ar raglen Prentisiaethau. Ni chaiff unrhyw gyllid ei dalu yn ystod y cyfnod hwn; bydd arwyddo eich cyflogai yn brentis yn rhoi cychwyn i’r taliadau.


W

Question:

What does being an Apprentice mean?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 5:00 PM)
Answer:

Being an Apprentice offers you an exciting opportunity to improve or increase your qualifications, supported by your employer and a Training Co-ordinator who will visit you every 8 weeks at work.  The Training Co-ordinator will ensure that you are on the right training programme for you.  You will be required to:

Bydd bod yn Brentis yn rhoi cyfle cyffrous i chi wella neu ychwanegu at eich cymwysterau â chefnogaeth eich cyflogwr a Chydlynydd Hyfforddiant a fydd yn ymweld â chi bob 8 wythnos yn y gwaith. Bydd y Cydlynydd Hyfforddiant yn sicrhau eich bod ar y rhaglen hyfforddi iawn. Bydd yn ofynnol i chi:

 • apply yourself to your learning and assessment, by attending courses and other on or off the job learning events, being prepared for assessment, and actively participating in the planning and reviewing of the programmeYmroi i’ch gwaith dysgu ac asesu drwy fynd ar gyrsiau a digwyddiadau dysgu eraill wrth y gwaith ac oddi wrth y gwaith, paratoi ar gyfer asesiadau, a chyfranogi’n weithredol yng ngwaith cynllunio ac adolygu’r rhaglen.
 • Take responsibility for your own learning and development;Bod yn gyfrifol am eich dysgu a’ch datblygiad chi eich hunan;
 • Behave in a considerate and responsible manner, with due regard to your own and others’ equality of opportunity, and to the Health and Safety of others and yourself in your working and learning environment;Ymddwyn mewn ffordd ystyriol a chyfrifol gan roi’r sylw priodol i'ch cyfle cyfartal chi eich hunan a chyfle cyfartal pobl eraill, ac i Iechyd a Diogelwch pobl eraill a chi eich hunan yn eich amgylchedd gweithio a dysgu;
 • Work for the employer to the best of your  ability and in accordance with the employer’s policies and proceduresGweithio i’ch cyflogwr gan wneud eich gorau glas ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r cyflogwr

Question:

What is the deadline for submitting paperwork to the CAVCA office for inclusion on the next submission?

(Last edited: Thursday, 26 June 2014, 9:50 AM)
Answer:

Providing the paperwork is accurate, the Friday prior to upload date will guarantee that starts are included in the next upload.

Cyhyd ag y bydd y gwaith papur yn gywir, bydd y dydd Gwener cyn dyddiad y llwytho i fyny yn gwarantu y caiff ei gynnwys yn y llwyth nesaf.

MONTH

MIS

LLWR Freeze dates for upload (12 noon)

Dyddiadau cau ar gyfer llwytho Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (12 .00)

Updated to WLAD

Wedi’i lwytho i Gronfa Ddata Nodau Dysgu Cymru

August

Awst

22/08/2013

 

September

Medi

19/09/2013

 

October

Hydref

24/10/2013

 

November

Tachwedd

21/11/2013

YES

DO

December

Rhagfyr

19/12/2013

 

January

Ionawr

23/01/2014

YES

DO

February

Chwefror

20/02/2014

 

March

Mawrth

20/03/2014

YES

DO

April

Ebrill

24/04/2014

 

May

Mayi

22/05/2014

 

June

Mehefin

19/06/2014

YES

DO

July

Gorffennaf

24/07/2014

 

August

Awst

21/08/2014

 

Question:

Where do I find information of the WBL Periods for 2013 – 2014, including WG freeze dates?

(Last edited: Friday, 21 February 2014, 9:42 AM)
Answer:

Question:

Where do I find the ‘Programme Specification for Welsh Government Apprenticeship, Traineeships, Word Ready and Steps to Employment Programmes’.

(Last edited: Friday, 21 February 2014, 9:42 AM)
Answer:


Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL