Question:

Are there any other rules for YRP?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:32 PM)
Answer:

The job the Apprentice is doing must be:

Rhaid i’r swydd y mae’r Prentis yn ei wneud fod:

  • A minimum of 25 hours per week which will include time spent on off-the-job training;Yn 25 awr o leiaf yr wythnos a fydd yn cynnwys amser a dreulir ar hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith;
  • Not supported by other public or European funds;Heb ei gefnogi gan gyllid cyhoeddus arall neu gyllid Ewropeaidd;
  • Not receiving any other form of wage subsidy or support towards the cost of employing the apprentice, for example via the DWP Youth Contract Wage Incentive;Heb fod yn derbyn unrhyw fath arall o gymhorthdal neu gefnogaeth tuag at gost cyflogi’r prentis, er enghraifft drwy Gymhelliad Cyflog Contract Pobl Ifanc yr Adran Gwaith a Phensiynau;
  • Expected to last for the term of the Apprenticeship programme; andYn parhau am dymor rhaglen y Prentis; ac
  • Eligible for support under European State Aid rules (for information on State Aid rules, visit the Welsh European Funding Office’s website)Yn gymwys i dderbyn cymorth o dan reolau Cymorth Gwladwriaethol Ewropeaidd (i gael gwybodaeth ar reolau Cymorth Gwladwriaethol, ewch i wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru)
  • Further information on State Aid rules can be obtained at:Mae gwybodaeth bellach ar reolau Cymorth Gwladwriaethol ar gael yma:
  • www.berr.gov.uk/files/files42032.pdf

» QSA FAQs