Question:

As an Employer, what is my commitment to my Apprentice?

(Last edited: Wednesday, 25 June 2014, 3:57 PM)
Answer:

You must agree to:

Bydd rhaid i chi gytuno i:

  • Actively promote the value of the apprenticeship within the organisation, and to ensure that other staff are fully aware of the needs of the apprentice;Hybu mewn ffordd bendant werth y brentisiaeth o fewn y sefydliad a sicrhau bod yr aelodau eraill o’r staff yn llwyr ymwybodol o anghenion y prentis;
  • Employ and pay the apprentice in accordance with National Minimum Wage requirements;Cyflogi a thalu’r prentis yn unol â gofynion yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol;
  • Ensure the apprentice has a contract of employment;Sicrhau bod contract cyflogaeth gan y prentis;
  • Undertake legal and contractual responsibilities for the Health and Safety of the apprentice;Ymgymryd â chyfrifoldebau cyfreithiol a chytundebol dros Iechyd a Diogelwch y Prentis;
  • Ensure conformity with equal opportunities legislation and good practice;Sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth cyfle cyfartal ac arfer dda;
  • Ensure that sufficient time and resources are made available for the apprentice to fulfil their learning and assessment needs;Sicrhau bod digon o amser ac adnoddau ar gael i’r prentis gael cyflawni ei anghenion dysgu ac asesu;
  • Actively contribute to the regular review of the apprentice’s progressCyfrannu’n weithredol i adolygu cynnydd y prentis yn rheolaidd

» QSA FAQs